Sopimusehdot

VALMENNUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

1) PERSONAL TRAINING/ RAVINTOVALMENNUS/ DUOVALMENNUS/ PIENRYHMÄVALMENNUS -ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin sopimus). Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja TJ Tiimi Oy, y-tunnus 2774852-9 (myöhemmin ’toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’asiakas’). Sopimus katsotaan tehdyksi molempien osapuolten sovittua palvelusta suullisesti, sanallisesti, viestillä tai allekirjoitettua sopimuksen. Valmennussopimus tehdään yleensä sähköisesti tai kirjallisesti osapuolten kesken. Suullisesti sovittaen käytetään samoja sopimusehtoja. Valmennuspaikan tai -ajan varaaminen ajanvarausjärjestelmästä katsotaan myös palvelun tai sen osan tilaamiseksi. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia personal training-/valmennuspalveluita (myöhemmin palvelut’), jolloin sopimuksen tehnyt yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas sitoutuu käyttäytymään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2) ASIAKKUUS  Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen, kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli sopimus on määritelty määräaikaiseksi tai on sovittu tietty määrä tapaamisia, sitä ei voida irtisanoa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana niin palvelu katsotaan käytetyksi/vanhentuneeksi, eikä niitä hyvitetä asiakkaalle.  Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää. Sopimuksessa olevat tapaamiset käytetään sopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli maksettuja tapaamisia jää käyttämättä, on toimittajalla oikeus periä valmennusmaksua lisäkuukausilta (ns. ylläpitomaksu 100€/kk), joiden aikana tapaamiset käytetään.

Valmennuspaikan varaaminen em. valmennuksiin tai kursseihin (ns. ilmoittautuminen) on sitova. Paikan voi perua maksutta seitsemän (7) vuorokautta ennen pienryhmävalmennuksen/kurssin/workshopin alkua. 1-6vrk ennen tulleista peruuntumisista veloitamme 50% osallistumismaksusta ja sen jälkeen 100% osallistumismaksun (lääkärintodistuksella maksua ei peritä). Kurssi toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään neljä (tapauskohtaisesti arvioidaan, muutokset sallittuja). Jos vähimmäismäärä ei täyty, järjestäjällä on oikeus perua kurssi korvauksetta viimeistään ensimmäisen ryhmäkerran jälkeen. Tällöin asiakkaalta peritään kertamaksu eikä koko kurssin hintaa. Muutoksista pyritään ilmoittamaan kurssilaisille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Ilmoittautumalla asiakas hyväksyy edellä mainitut ehdot. Pienryhmävalmennukset ovat määräaikaisia, eikä niitä voi irtisanoa ilmoitetun/määritellyn sopimuskauden aikana

3) VALMENNUSPALVELUIDEN HINNAT Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Valmennuspalveluiden ja tuotteiden hinnat määräytyvät Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittajalla on oikeus muuttaa sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

4) MAKSUTAVAT Maksutapana on lasku, tilisiirto, käteinen tai MobilePay. Lasku/kuitti lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Maksuehto laskulle on yleensä seitsemän (7) päivää. Maksun voi suorittaa tilisiirtona laskun viitenumeroa käyttäen. Asiakas voi valita sopimuksen maksutavaksi joko kertamaksun tai kuukausittaisen maksun, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisen sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi (1) kuukausi. Ennakkoon maksettuja valmennusmaksuja ei hyvitetä asiakkaalle, ellei sopimus purkaannu toimittajasta johtuvasta syystä.

5) VALMENNUSSOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN Sopimuksia ei voi jäädyttää.

6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET JA SIIRROT Asiakas sitoutuu noudattamaan toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja palveluiden osalta. Mikäli asiakas myöhästyy tapaamisesta tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Yli viidentoista minuutin myöhästyminen johtaa automaattisesti tapaamisen peruuntumiseen (ellei asiakas välittömästi tapaamisen alkamisajankohtana ilmoita puhelimitse toimittajalle olevansa tulossa tapaamiseen).  Voit peruuttaa aikasi tai muuttaa sitä vähintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisen alkua soittamalla suoraan Jutalle 0408340525 tai lähettämällä viestin. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä sairastumisestaan, jos se on lähellä sovittua tapaamisajankohtaa (mahdollinen peruminen/ajansiirto). Vain asiakaan henkilökohtainen sairastuminen oikeuttaa tapaamisen siirtoon ilman, että tapaaminen veloitetaan.  Läheisen, perheenjäsenen tai oman lapsen sairastuminen, työeste tai muusta vastaavasta syystä johtuva tapaamisen peruminen veloitetaan normaaliin tapaan tai tapaaminen katsotaan käytetyksi. Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohtansa siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli palvelusopimuksen kohteena ovat toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut tai ryhmäliikuntapalvelu, eikä Toimittajalla ole velvollisuutta järjestää Asiakkaalle korvaavaa tapaamista esim. Asiakkaan estyessä osallistumasta pienryhmätreeneihin.

7) VALMENNUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus siten, että sopimus päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan kuukauden laskutusjakson loppuun (yhden kuukauden irtisanomisaika). Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos asiakas rikkoo sopimustaan laiminlyömällä maksujensa suorittamisen siten, että asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

8) PT-SOPIMUKSEN PURKAMINEN Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen siirtäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitun laisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta.

9) SAATAVIEN PERINTÄ Laskulla maksettaessa toimittaja lähettää asiakkaalle laskun vähintään seitsemän (7) päivää ennen eräpäivää. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, toimittaja lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut (15€) peritään asiakkaalta.  Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (340/2002)) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

10) HENKILÖTIEDOT Toimittaja käsittelee asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja asiakkuuden hallinnoimiseen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla asiakas antaa suostumuksensa tietojensa rekisteröintiin, yhteydenpitoon ja markkinointiviestintään henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Toimittaja voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

11) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita asiakkaalle, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.  Valmennukseen osallistuvalla tulee olla terveydelliset edellytykset liikunnan harrastamiseen. Valmennettavan on ymmärrettävä, että hän saa hänelle räätälöidyt ohjeet valmentajaltaan eikä hän kokeile muiden antamia ohjeita tai sovella itse ohjeita sen mukaan, miltä hänestä tuntuu. Muutoksista sovitaan yhdessä valmentajan kanssa. Valmennettavan on hyvä tietää, että valmennuksen aikana saavutetut tulokset ovat suoraan verrannolliset harjoittelu- ja ruokailuohjeiden noudattamiseen. Tämän takia on valmennettavan sitouduttava parhaansa mukaan noudattamaan valmentajansa laatimaa harjoittelujärjestystä.  Huolimatta siitä, että yksilöllistä harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkoin asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajan ja TJ Tiimi Oy- yrityksen vastuusta, jos valmennussuhteen aikana tai sen jälkeen asiakkaalle tapahtuu onnettomuus tai sairastuminen. Harjoittelu omatoimisesti tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. (Vastuuvakuutus)

Harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten, sairaustapausten ja/tai rasitusvammojen tms. kohdalla valmennettava huolehtii itse omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksistaan sekä urheilijavakuutuksestaan. Valmennettava sitoutuu tiedottamaan valmentajaa harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista terveydellisistä ja mahdollisesti harjoitteluun vaikuttavista muutoksista. Tyypillisiä ilmoitettavia terveydentilan rajoitteita ovat mm. sydämeen liittyvät oireet, korkea verenpaine, vasta suoritetut leikkaukset, raskaus, selvä ylipaino tms. tekijät.

Valmentaja sitoutuu valmentamaan asiakastaan parhaan kykynsä mukaan, sekä rakentamaan asiakkaalle hänen yksilöllisiä tavoitteitaan ja ajankäyttöään palvelevan henkilökohtaisen harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman perustana on ensitapaamisen haastattelu, asiakkaan täyttämä valmennuksen esitietolomake ja kuntokartoitus, jonka tarkoituksena on kuvata asiakkaan aikaisemmat elämäntavat, liikunta- ja ruokailutottumukset sekä terveyshistoria.  Valmentaja sitoutuu suunnittelemaan, valmistelemaan ja ohjaamaan asiakasta sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa, olemaan ajoissa harjoituspaikalla ja läsnä harjoitustapaamisissa. Valmentaja sitoutuu vastaamaan asiakkaan sähköpostikysymyksiin viiden arkipäivän sisällä ja puhelinsoittoihin arkisin 10-18 välisenä aikana tai soittamaan takaisin (24h sisällä) ollessaan estynyt vastaamiselta. Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista kuten sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä. Vastuuvalmentajana TJ Tiimi Oy toimii Jutta Schwela. Tämän lisäksi voidaan käyttää apuvalmentajia, esimerkiksi lajivalmennuksissa sekä sairastapauksissa.

12) MUUT EHDOT Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut valmennuspalvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran myös valmentajan osalta (uimahallimaksut tai muut vastaavat). Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikkana pyritään ensisijaisesti käyttämään valmentajan järjestemää harjoittelupaikkaa, jonka käyttämisestä ei valmennuksen yhteydessä peritä lisäkuluja. Valmentajan laatimat ohjelmat on laadittu vain asiakasta/valmennettavaa varten. Ohjelmien taustalla on toimittajan vuosien työ ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Ohjelmien jako kolmansille osapuolille ja ohjelmien levittäminen internetissä (ohjelmat word, pdf tai muunlaisena tiedostona (esim. kuva) sekä uudelleen kirjoitettuna) on ehdottomasti kielletty. Tämä koskee ruokaohjelmia, liikkeitä, kaikkia sali- ja treeniohjelmia. Myös valmennussuhteen päätyttyä tämä on voimassa. TJ Tiimi Oy omistaa laadittuihin ohjelmiin yksinoikeuden.

13) YLIVOIMAINEN ESTE / FORCE MAJEURE Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esim. luonnontapahtuman, katastrofin, pandemian tai sen riskin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, TJ Tiimi Oy:sta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, toimittaja vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta TJ Tiimi Oy:lta sopimuksen rikkomisesta. Ylivoimaisen esteen jälkeen toimittaja ja asiakas jatkavat sopimuksen sisällön mukaisesti, jos se suinkin on mahdollista vallitsevissa olosuhteissa.